20170929 Uitreiking Kansenboek Zwarte Stern DSC_0641

De zwarte stern is een zwaar bedreigde vogel in Nederland; we tellen nog ongeveer 1500 broedparen. In de Krimpenerwaard gaat het echter zachtjes de goede kant op; eind 2016 waren er ca. 175 broedparen, meer dan 10% van de Nederlandse populatie. Het feit dat deze trekvogel de Krimpenerwaard verkiest als broedbiotoop, maakt hem tot een icoon van ons veenweidegebied. Het betekent ook dat hier kansen liggen om de populatie te versterken. Het Kansenboek is een concreet per deelgebied uitgewerkt plan om de aantallen binnen 10 jaar te laten doorgroeien naar 250 broedparen.

Kritische vogel

De zwarte stern is kritisch op zijn broedgebied. Hij wil brede, schone sloten en veenputten met drijvende begroeiing als krabbenscheer en gele plomp. Het water moet visrijk zijn, de gevarieerde oeverbegroeiing moet beschutting tegen harde wind en foerageer mogelijkheden voor oudervogels bieden en tegelijk schuilplaats voor de jongen zijn. Een goede habitat voor de zwarte stern is daarom eigenlijk ook het ideaalplaatje van het landschap in de Krimpenerwaard!

Streekfonds Krimpenerwaard

Het initiatief voor het Kansenboek kwam van het Streekfonds Krimpenerwaard. Daarvoor was allereerst specialisme nodig. De auteurs en opstellers van de inrichtingsplannen en verbeteringen zijn gebiedskenner Rudi Terlouw van Bui-tegewoon groenprojeten, Jan van der Winden – ecoloog en moerasvogelspecialist van Jan van der Winden Ecology, en Jan de Jong, adviseur voor natuurprojecten van Natuur Resultaat. Dit illustere gezelschap stacat garant voor gedegen onderbouwde voorstellen en praktische adviezen, waarmee alle gebiedspartijen gelijk aan de slag kunnen.

Uitreiking eerste exemplaar

Voorzitter Rutger Ploum van het Streekfonds Krimpenerwaard reikte deze middag op de zonnige locatie aan Schaapjeszijde van de beheerboerderij van het Zuid-Hollands Landschap de eerste exemplaren van het Kansenboek voor de Zwarte Stern uit aan de sponsoren. De financiële realisering van het Kansenboek werd mogelijk door bijdragen van de Gemeente Krimpenerwaard, vertegenwoordigd door wethouder Pieter Neven; het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, vertegenwoordigd door hoogheemraad mevrouw Agnes van Zoelen; de provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigd door de heer Olev Koop, Gebiedsregisseur Groene Hart / Veenweiden; en van het Streekfonds zelf. Vervolgens nodigde Ploum de sponsoren uit om op hun beurt elk een exemplaar uit te reiken aan de instanties die de uitvoering ter hand gaan nemen: Ninouk Vermeer van het Zuid-Hollands Landschap, Marinus Rooken van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard en aan onze voorzitter Max Ossevoort.

Rutger Ploum noemde als sleutel tot succes de samenwerking tussen alle gebiedspartijen, die op veel manieren vorm krijgt in de Krimpenerwaard. Het Kansenboek biedt de tools die nodig zijn voor verbetering van het leefgebied van de zwarte stern –nu staan we samen aan de start voor de uitvoering. Dit elegante vogeltje behouden als ambassadeur van ons prachtige veenweidegebied met een hoge biodiversiteit, maakt de inspanningen alleszins waard.

Voor meer informatie over wat het Streekfonds doet voor de zwarte stern: http://www.streekfondskrimpenerwaard.nl/component/k2/item/146-project-kansenboek-zwarte-stern.

 

 

Geplaatst op 30 september 2017