ALV Wim Sloof

De hoofdtaak van het bestuur van de NVWK is besturen, dat wil zeggen richting geven, afstemmen intern en extern, stimuleren en zo nodig afremmen, zorgen voor een goed klimaat binnen de vereniging. Daarvoor zetten zich in: bestuursleden die de activiteiten van de diverse werkgroepen co÷rdineren, de co÷rdinator voor PR en communicatie, een algemeen bestuurslid en de voorzitter, secretaris en penningmeester.

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen tevens het dagelijks bestuur. Het bestuursjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar daarop. Het bestuur komt in principe negen maal per jaar bijeen om te overleggen over actuele zaken.

Diverse bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het aansturen van werkgroepen. 

De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt in principe georganiseerd in de maand maart en is bedoeld om het bestuur verantwoording te laten afleggen aan de leden over het gevoerde beleid tijdens het aflopende bestuursjaar, het houden van bestuursverkiezingen indien er aftredende bestuursleden zijn en het kunnen aangaan van de discussie tussen leden en bestuur. Na de pauze wordt er een informatieve presentatie georganiseerd.

Foto: Wim Sloof

Jaap Graveland
voorzitter
jaap.graveland@nvwk.nl

Frans van der Storm
secretaris
info@nvwk.nl

Jan en Alice de Boer
penningmeesters
penningmeester@nvwk.nl

anoniem%20man.png

Vacant
Algemeen adjunt

 

Stef van Walsum
coördinator planten
planten@nvwk.nl

 CAwdEAwUUkBDXS4FGxwXHA0IDBdJQg==

Joke Colijn
redactie & pr
j.j.colijn@gmail.com

Vacant
coördinator vogels
vogelwerkgroep@nvwk.nl