2015 landelijke natuurwerkdag groepsfoto Patrick Heuvelman

Onze vereniging is op 19 december 1961 opgericht onder de bezielende leiding van de heren Wim Fontijne, Piet Duiven, Aart W. Brand en Teus de Vaal. Enige tijd later werd de heer Arie van der Waal lid.

De leden van het eerste uur waren zeer gemotiveerd om hun kennis van de avifauna te vergroten en ondernamen daartoe vele excursies. Ook legden zij door natuurhistorisch onderzoek de ontwikkelingen in de Krimpenerwaard vast. De heren Wim Fontijne en Arie van der Waal ontvingen het erelidmaatschap van de NVWK voor hun verdiensten op dit gebied.

Hoewel de leden van de vereniging zich de eerste jaren vooral op de vogels richtten, werd na enige tijd ook de overige natuur onder de loep genomen. De leefomgeving bepaalt immers het al dan niet voorkomen van soorten. De vereniging groeide flink zodat uiteindelijk besloten werd om de vereniging als zodanig in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) is op 7 maart 1979 als vereniging statutair opgericht en heeft daarbij in haar statuten als doelstelling genomen: "het verrichten van onderzoek naar het treffen van beheersmaatregelen ten aanzien van en het geven van voorlichting met betrekking tot de flora en fauna van de Krimpenerwaard en alles wat daarmede in de ruimste zin verband houdt".

Ons werkgebied, de Krimpenerwaard, begrensd door de Lek, de IJssel en de Vlist. is een typisch veenweidegebied. Het is het grootste aaneengesloten zogenaamde 'slagenlandschap' ter wereld, met grote natuurlijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in de provincie Zuid-Holland.

Op 14 november 2002 is er een statutenwijziging geweest. Hierbij is de doelstelling van de vereniging verruimd: voorheen was de aandacht gericht op onderzoek en voorlichting over de flora en fauna. Nu stellen wij ons het behouden en beschermen van milieu, natuur en landschap in de meest ruime zin ten doel.

Deze aangepaste doelstelling is vertaald naar:

  • de bestudering, bescherming en het beheer van de flora en fauna in de Krimpenerwaard;
  • de bestudering, bescherming en het beheer van milieu, natuur en landschap in de meest ruime zin in de Krimpenerwaard.

Tevens hebben we thans betere mogelijkheden om op te treden in rechte, met name voor het voeren van civielrechtelijke en administratiefrechtelijke procedures.

Onder het kopje werkgroepen op deze site kunt u nadere informatie vinden over de inspanningen van onze vrijwilligers. Indien uw interesse gewekt is kunt u zich wenden tot het secretariaat of tot de coördinatoren van de betreffende werkgroepen.

Inmiddels telt onze vereniging ruim 800 leden, waaronder een groeiend aantal jeugdleden. Vijf maal per jaar wordt een blad uitgegeven, de 'Waardvogel'. Dit blad wordt zoveel mogelijk via onze bezorgers verspreid onder de leden en verschijnt in februari, april, juni, september en december.