Tureluur 3 PSt

In de begroting die op Prinsjesdag werd gepresenteerd, is voor 2019 en 2020 20 miljoen extra uitgetrokken voor weidevogelbeheer. Vogelbescherming ziet dit als een direct succes van de vele acties voor weidevogels en een erkenning van dit kabinet dat weidevogels er toe doen.

De 40 miljoen die het kabinet nu voor weidevogels uittrekt, wordt overgeheveld uit de subsidie die vrijwel zonder voorwaarden aan boeren wordt uitgekeerd naar de pot waar onder andere agrarische natuursubsidies uit worden betaald. Vogelbescherming vindt dit een positieve ontwikkeling. Van de Europese landbouwsubsidies moet een veel groter deel besteed worden besteed aan natuurbehoud op het boerenland.

De extra gelden zijn een erkenning van het demissionaire kabinet, dat er op dit moment onvoldoende gebeurt voor behoud van weidevogels. Het bedrag is echter nog onvoldoende om tot herstel van de populaties weidevogels te komen. In een recent rapport van de Wageningen Universiteit is berekend, dat er naast een jaarlijkse structurele verhoging nog 40 tot 90 miljoen euro nodig is aan eenmalige uitgaven voor gezonde weidevogelpopulaties.

Vogelbescherming hoopt dat het volgende kabinet een Nationaal Programma Weidevogels start waarin voldoende maatregelen worden genomen om weidevogels ook echt te redden. Belangrijk daarbij: het geld moet wel effectief besteed worden. Concreet betekent dat er investeringen moeten plaatsvinden in meer kruidenrijk grasland dat zich bevindt in goede weidevogelgebieden, waar laat gemaaid wordt, en dat in combinatie met een hoger waterpeil.

Bron: www.vogelbescherming.nl

Geplaatst op 25 september 2017