Grutto jong Bernard de Jong

Vanwege zorg over de aanhoudend negatieve ontwikkeling van de weidevogelstand is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een aantal scenario’s opgesteld, die verschillen in intensiteit en omvang van te nemen inrichtings- en beheeractiviteiten. Doel is een handvat te bieden voor besluitvorming rond de toekomst van weidevogels. De huidige inspanningen zijn als referentie opgenomen (scenario 0). Verbetering van (1) louter beheer, (2) optimalisering van beheer en inrichting binnen het geheel van de huidig beheerde gebieden en (3) een zodanige verbetering van inrichting en beheer dat een populatie van ten minste 40.000 broedpaar grutto’s kan worden verwacht.

Continuering van de huidige inspanningen biedt geen soelaas voor het stoppen van de achteruitgang. Verbetering van louter beheer levert weliswaar winst op, maar is kwetsbaar. Verbetering van beheer én inrichting levert naar verwachting substantiële, duurzame verbetering op, waarbij een duurzame populatie van >40.000 broedpaar grutto’s mogelijk is. De hiermee gemoeide, additionele kosten bedragen tot ca. € 90 miljoen (inrichting, eenmalig) en tot € 20 miljoen (beheer, jaarlijks). In de discussie wordt ingegaan op en aspecten rond de realiseerbaarheid.

Bron; https://www.sovon.nl/nl/publicaties/weidevogelscenarios-mogelijkheden-voor-aanpak-van-verbetering-van-de-weidevogelstand. Foto header: jonge grutto door Bernard de Jong

 

Geplaatst op 30 juni 2017