Grutto Pullen

De provincie Zuid-Holland wil 6,3 miljoen extra uittrekken voor de bescherming van de weidevogels in de provincie.

Er komen de laatste decennia steeds minder weide- en akkervogels voor in Nederland, ook in de provincie Zuid-Holland. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter behoud van de biodiversiteit zoals het beheer van het Natuur Netwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen.

Verbeterplannen

Er zijn verbeterplannen opgesteld in samenwerking met de terrein beherende organisaties en vrijwilligers. Inmiddels is de aandacht ook verbreed naar boerenlandvogels omdat in akkergebied er ook kansen liggen voor akkervogels, zoals de patrijs.

De voorgestelde maatregelen zijn:

  • Verzwaring / uitbreiding agrarisch natuurbeheer
    Voor verzwaring en uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer.
  • Fysieke investeringen ten behoeve van boerenlandvogels, binnen en buiten NNN
    Boerennatuur Zuid-Holland heeft samen met de collectieven voor concrete, fysieke investeringen subsidie aanvragen gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan de aanleg van kruidenrijke graslanden en vernattingsmaatregelen.
  • Inrichten natuurgebieden
    Een aantal bestaande natuurgebieden kunnen de komende jaren ingericht voor weidevogels, bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard, maar de verwachting is dat ook in andere gebieden voor boerenlandvogels meer mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.

In de verbeterplannen is ook de noodzaak voor een provinciaal predatieplan, proeven rondom de efficiënte inzet van drones bij het weidevogelbeheer, een plan voor verdere verbetering van de samenwerking tussen vrijwilligers, terreinbeherende organisaties en de agrarische collectieven, een plan ter verbetering van de toerusting van weide­vogelvrijwilligers en een uitbreiding van de monitoring naar voren gekomen.

Voor enkele maatregelen is het belangrijk om zo snel mogelijk, nog voor het broedseizoen 2018, te kunnen beginnen.

Kennisteam en onderzoek

Verder is er een kennisteam aangesteld met externe deskundigen. Zij hebben de verbeterplannen beoordeeld en besproken met Boerennatuur Zuid-Holland, de terrein beherende organisaties, vrijwilligers en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Alle partijen zijn positief over de samenwerking die is ontstaan en de voorgestelde, concrete maatregelen ten behoeve van de boerenlandvogels.

Tot slot zijn er ook gesprekken gevoerd met de kennisinstituten Louis Bolk Instituut en het Veenweide Innovatie Centrum en het kennisteam over een breed, praktijkgericht onderzoek over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw.

 

Bron: https://www.zuid-holland.nl/@19800/e6-miljoen-extra/

Foto header: Bernard de Jong

Geplaatst op 28 januari 2018